ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරයවිහාරස්ථ දායක පින්වතුන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීමේ අයදුම් පත


මෙම අයදුම්පත විවෘත කරන්න

බෝසත් පාරමී පදනමෙහි සාමාජිකත්වය ගැනීමේ අයදුම් පත


මෙම අයදුම්පත විවෘත කරන්න

මරණාධාර හා සුභ සාධක අරමුදලෙහි සාමාජිකත්වය ගැනීමේ අයදුම් පත


මෙම අයදුම්පත විවෘත කරන්න