ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

වර්තමාන නිලධාරී මණ්ඩලය


ගරු සභාපති
පූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ ස්ථවිර


ගරු උප සභාපති
එස්.විජේවර්ධන මහතා


ගරු ලේකම්
ඩි.ඩබ්.කරුණාතිලක මහතා


ගරු සම ලේකම්
ඩි.එල්.අබේසිංහ මහතා


භාණ්ඩාගාරික
ජයසිරි වෑත්තෑව මහතා
( විහාර සංවර්ධන අරමුදල )


භාණ්ඩාගාරික
සුදත් සිරිවර්ධන මහතා
( මරණාධාර හා සුභ සාධක අරමුදල )

දායක සභාව

අනුශාසකත්වය ;
නිර්මාතෘවර, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ ඉන්දසර නායක මාහිමි.
විහාරාධිපති, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමි

සභාපති ; අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමි
උප සභාපති බී ඒ නන්දසේන මහතා
ලේකම් ; ඩී ඩබ් කරුණාතිලක මහතා.
උප ලේකම් ; හර්මන් ජයසිංහ මහතා .
භාණ්ඩාගාරික ; පූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ නන්ද හිමි
ගි‍ණුම් පරීක්ෂක විජිතා කොඩිතුවක්කු මහත්මිය
කොට්ඨාස භාර නියෝජිතවරු ;
පී ඩී විමලසේන මහතා ජී එල් ඒ පියසේන මහතා ජේ ඩී ගුණසේන ජයසිංහ මහතා
හර්මන් ජයසිංහ මහතා ,
සුනිල් රංජිත් මහතා කරුණාවතී මහත්මිය කේ ප්‍රේමරත්න මහතා
ගාමිණී මහතා රෝහිණී උඩවත්ත මහත්මිය
පී ඩී නිමල් මහතා (2011 මැයි මස දින පරලෝ සැපත් විය)
ඉන්පසුව ඒ පුරප්පාඩුව සඳහා සෝමලතා මහත්මිය කුසුමා ජයසූරිය
මහත්මිය එම් පද්මිණී මහත්මිය ලලිතා සපුතන්ත්‍රී මහත්මිය
ජගත් මහතා ඩී ඩබ් කරුණාතිලක මහතා චන්ද්‍රා කළුආරච්චි මහත්මිය අනෝමා වික්‍රමනායක මහත්මිය.

අනුශාසකත්වය ; නිර්මාතෘවර, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ ඉන්දසර නායක මාහිමි. විහාරාධිපති, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමි

සභාපති ; අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමි
උප සභාපති අතිපූජ්‍යපාද බෝපිටියේ තපස්සි හිමි
ලේකම් ; එම් ඒ අමල් මනෝජ් මහතා.
උප ලේකම් ; චමිල දමින්ද පෙරේරා මහතා .
භාණ්ඩාගාරික ; ඉහලගේ චන්ද්‍රෙස්න මහතා
ගි‍ණුම් පරීක්ෂක ඉන්ද්‍රානි මාලේවන මහත්මිය
කොට්ඨාස භාර නියෝජිතවරු ;
පී ඩී විමලසේන මහතා ජී එල් ඒ පියසේන මහතා ජේ ඩී ගුණසේන ජයසිංහ මහතා
හර්මන් ජයසිංහ මහතා ,
සුනිල් රංජිත් මහතා කරුණාවතී මහත්මිය කේ ප්‍රේමරත්න මහතා ගාමිණී මහතා
රෝහිණී උඩවත්ත මහත්මිය පී ඩී නිමල් මහතා සෝමලතා මහත්මිය

අනුශාසකත්වය ;
නිර්මාතෘවර, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ ඉන්දසර නායක මාහිමි.
විහාරාධිපති, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමි

සභාපති ; එල් ඒ අබේසේකර මහතා
උප සභාපති; අතුල පෙරේරා මහතා
ලේකම් ; චමිල දමින්ද පෙරේරා මහතා.
උප ලේකම් ; ඉන්ද්‍රානි මාලේවන මහත්මිය .
භාණ්ඩාගාරික ; රංජිත් සෙනෙවිරත්න මහතා
ගි‍ණුම් පරීක්ෂක ජයතිස්ස ඉද්දගොඩ මහතා
කොට්ඨාස භාර නියෝජිතවරු ;
පී ඩී විමලසේන මහතා ජී එල් ඒ පියසේන මහතා ගුණසේන ජයසිංහ මහතා හර්මන් ජයසිංහ මහතා , සුනිල් රංජිත් මහතා කරුණාවතී මහත්මිය ප්‍රේමරත්න මහතා ගාමිණී මහතා රෝහිණී උඩවත්ත මහත්මිය පී ඩී නිමල් මහතා

අනුශාසකත්වය ;
විහාරාධිපති, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ ඉන්දසර නායක මාහිමි.
පූජ්‍යපාද බෝපිටියේ තපස්සි හිමියන් හා පූජ්‍යපාද හිගුරග්ගොඩ සුමන හිමියන් කටයුතු කරන ලදී
සභාපති ; රංජිත් සෙනෙවිරත්න මහතා ( නව පත්වීමකි )
උප සභාපති බී ඒ නන්දසේන මහතා
ලේකම් ; චමිල දමින්ද පෙරේරා මහතා.
උප ලේකම් ; මාග්‍රට් ජයවර්ධන මහත්මිය .
භාණ්ඩාගාරික ; ජේ ඉද්දගොඩ මහතා
කොට්ඨාස භාර නියෝජිතවරු ;
පී ඩී විමලසේන මහතා ජී එල් ඒ පියසේන මහතා ගාමිණී මහතා
ගුණසේන ජයසිංහ මහතා හර්මන් ජයසිංහ මහතා ,
ලලිතා අබේසිංහ මහත්මිය ඉනෝෂ් සංජීව මහතා රෝහිණී උඩවත්ත මහත්මිය පී ඩී නිමල් මහතා
මෙම දායක ස‍භා කාලසීමා‍වේදී එනම් 2008 දෙසැම්බර් මස 04 වන දින
විහාරාධිපති පදවිය අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ ඉන්දසර නායක
මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් තම ශිෂ්‍ය පූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමියන්ට පවරන ලදී.


අනුශාසකත්වය ;
විහාරාධිපති, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ ඉන්දසර නායක මාහිමි. විහාරාධිකාරී, අතිපූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සුධම්ම හිමි.
පාර්ශව භාර ප්‍රධාන සභාපතිවරු ; රුවන්මග ;
දයාරත්න පෙරේරා මහතා. ගංඉම ;
ඩී පී මනතුංග මහතා. රේන්දපල ;
ටී එම් විතාන මහතා. පිළමිනාවත්ත ;
ඩී එන් වික්‍රමාරච්චි මහතා.
ලේකම් ; ජේ කේ සේනපාල මහතා. ( රුවන්මග )
උප ලේකම් ; ඩබ් ඒ ගුණදාස මහතා. ( පිළමිනාවත්ත )
භාණ්ඩාගාරික ; ඩී කළුආරච්චි මිය. ( ඉල්ලා අස් විය. )
ගාමිණී ලියනාරච්චි මයා. ( පිළමිනාවත්ත )
කොට්ඨාස භාර නියෝජිතවරු ;
රුවන්මග ;
එස්. ඒ. සෝදිරිස් මහතා, ඩබ්. ඒ. ලීලාවතී මිය, ඩී. ඩී. මනතුංග මහතා. ගංඉම ;
කේ. ඒ. නන්දසේන මහතා, ඩී. ඒ. සපුතන්ත්‍රී මහතා . රේන්දපල ;
එම්, ඒ, පීටර් මහතා.