ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

දුරකථන අංක:  034 2280078 / 071 0888188
විද්‍යුත් තැපෑල:  sirisumedhathero8@gmail.com
sirisumedhathero8@hotmail.com
නිල වෙබ් අඩවිය: www.isurupuramahaviharaya.com
You Tube / Face Book & Twitter :
Ven Dodamgoda Sumedha Thero TV Bosath Parami - බෝසත් පාරමී රූපවාහිනිය

විහාරස්ථානය
පූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමි, ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය, ඉසුරුපුර මහා විහාර මාවත, දොඩම්ගොඩ, කළුතර දකුණ.
දහම් පාසල
ප්‍රධානාචාර්ය හිමි, ශ්‍රී ඉන්දසර දහම් පාසල, ඉසුරුපුර මහා විහාර මාවත, දොඩම්ගොඩ, කළුතර දකුණ.
බෝසත් පාරමී පදනම
නිර්මාතෘවර හා විධායක අධ්‍යක්ෂක, පූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ ස්ථවිර, ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය, දොඩම්ගොඩ, කළුතර - දකුණ.
පෙර පාසල
ප්‍රධාන පාලිකාතුමිය, ශ්‍රී බෝසත් පෙර පාසල, ඉසුරුපුර මහා විහාර මාවත, දොඩම්ගොඩ, කළුතර දකුණ.