ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

වර්තමාන නිලධාරී මණ්ඩලය


ගරු අනුශාසක හා සභාපති
රාජකීය පණ්ඩිත පූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ ස්ථවිර

ගරු ලේකම්
ඩි.ඩබ්.කරුණාතිලක මහතා

ගරු භාණ්ඩාගාරික
සුදත් සිරිවර්ධන මහතා