ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

02. විහාරස්ථානය

05. බෝසත් පෙර පාසල