ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

වර්තමාන නිලධාරිනී මණ්ඩලය


ගරු අනුශාසක
රාජකීය පණ්ඩිත පූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ ස්ථවිර


ගරු සභාපති
කේ.කේ.ජී.සිරිවර්ධන මහත්මිය


ගරු ලේකම්
කුසුමා ජයසූරිය මහත්මිය


ගරු භාණ්ඩාගාරික
සොමී පෙරේරා මහත්මිය