ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

විහාරස්ථානය
දහම් පාසල
බෝසත් පාරමී පදනම
රූපවාහිනී නාලිකාව
බෝසත් පෙර පාසල

ගීත එකතුවජාතික ගීය


දහම් පාසල් ගීතය


මහා විහාර ගීතය


විහාරාධිපති හිමි ජන්ම දින ආසිරි ගීතය - 01


විහාරාධිපති හිමි ජන්ම දින ආසිරි ගීතය - 02